Банки и финансы
№ 17 (1327) 08 Мая 2020 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Cu privire la Situațiile financiare sintetizate Către: Acţionarii BC Moldindconbank SA

Situaţia sintetizată a rezultatului global
pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019

 

 

2019
MDL’000

2018
MDL’000

Venitul din dobânzi calculat utilizând metoda dobânzii efective

901,720

836,241

Cheltuieli cu dobânzile

(314,105)

(306,836)

Venitul net din dobânzi

587,615

529,405

Venituri din onorarii și comisioane

467,673

411,337

Cheltuieli cu onorarii și comisioane

(163,739)

(126,228)

Venitul net din onorarii și comisioane

303,934

285,109

Venit net din tranzacționăr

   

Alte venituri din exploatare

41,317

31,497

Total Venituri

932,866

846,011

Alte câștiguri

143,577

145,677

Deprecierea/reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

227,320

58,517

Cheltuieli cu personalul

(336,542)

(272,982)

Deprecierea și amortizarea

(71,852)

(55,836)

Alte cheltuieli

(137,101)

(173,217)

Profit înainte de impozitare

758,268

548,170

Impozitul pe venit

(79,855)

(47,826)

Profit pentru perioadă

678,413

500,344

Modificare valorii juste alte activelor financiare disponibile pentru vânzare - reclasificate prin alte elemente ale rezultatului global

825

(928)

Impozitul pe venit amânat aferent componentelor altor elemente ale rezultatului global

(447)

1,498

Total elemente care sunt sau pot fi reclasificate prin alte elemente ale rezultatului global

378

570

Total rezultat global al anului, după impozitare

678,791

500,914

Alte elemente ale rezultatului global, net de impozit

1,646,926

1,184,501

Rezultatul global total

2,258,314

1,646,926

Rezultatul pe acțiune, MDL

137

101

 

Dezvăluirea bazelor de întocmire a situațiilor financiare sintetizate este prezentată în Nota 1.

Siuațiile financiare sintetizate au fost autorizate pentru emitere la 09 aprilie 2020 de către Conducerea Băncii reprezentată de:

Președintele Comitetului de conducere                                                  Nikolay Borissov

 

Situaţia sintetizată a poziției financiare
pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019

 

2019
MDL’000

2018
MDL’000

ACTIVE

Mijloace bănești și conturi la Banca Națională

5,276,075

4,923,965

Conturi curente și depozite la bănci

205,484

385,386

Titluri de datorie la cost amortizat

2,809,760

2,930,007

Credite, net

8,663,772

6,931,648

Rezerva minimă obligatorie

722,119

569,451

Titluri de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

22,013

13,803

Imobilizări corporale, net

289,486

209,218

Imobilizări necorporale, net

44,617

47,345

Alte active, net

133,281

189,254

Active imobilizate destinate cedării

270,326

283,749

Total active

18,436,933

16,483,826

DATORII

Datorii către bănci

3,325

26,023

Alte împrumuturi

389,085

353,314

Datorii către clienți

14,093,955

13,081,589

Datorii privind impozitul curent

36,351

16,725

Datorii privind impozitul amânat

2,855

4,692

Alte datorii

647,061

415,973

Total datorii

15,172,632

13,898,316

CAPITALUL PROPRIU

Acțiuni ordinare

494,466

494,466

Alte rezerve

509,264

442,684

Prime de capital

5

5

Rezerva din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

2,254

1,429

Profit nerepartizat

2,258,312

1,646,926

Total capitaluri proprii

3,264,301

2,585,510

Total datorii și capitaluri proprii

18,436,933

16,483,826

Dezvăluirea bazelor de întocmire a situațiilor financiare sintetizate este prezentată în Nota 1.

Siuațiile financiare sintetizate au fost autorizate pentru emitere la 09 aprilie 2020 de către Conducerea Băncii reprezentață de:

Președintele Comitetului de conducere                                                  Nikolay Borissov

 


NOTĂ EXPLICATIVĂ LA SITUAȚIILE FINANCIARE SINTETIZATE

Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019

1. Bazele de întocmire a situațiilor financiare sintetizate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019

Întru aplicarea prevederilor Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor , aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.52 din 20 martie 2014 cu modificările și completările ulterioare, conducerea BC ”Moldindconbank” S.A. ( în continuare - „Banca”) a procedat la extragerea informațiilor, prevăzute de Regulament, din situațiile fmanciare ale Băncii pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, care au fost întocmite în conformitate ce Standardele Internaționale de Raportare Financiară, auditate și autorizate pentru emitere la 09 aprilie 2020.

Situațiile financiare sintetizate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 care cuprind situația sintetizată a rezultatului global la 31 decembrie 2019 și situația sintetizată a poziției fmanciare pentru anul încheiat la această dată au fost extrase agregat, fară modificări, din situațiile financiare ale BC ”Moldindconbank” S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, întocmite conform Standardelor Intemaționale de Raportare Financiară.

Situațiile financiare sintetizate includ o notă cu privire la bazele de întocmire a situațiilor fmanciare sintetizate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, dar aceasta nu a fost extrasă din situațiile financiare.

Conducerea a întocmit situațiile financiare sintetizate pentru anul încheiat la 31 decenibrie 2019 pentm publicarea acestora în presă.

Din cauza naturii lor rezumate, aceste situații financiare sintetizate nu pot oferi o înțelegere completă a performanței fmanciare și a poziției fmanciare ale Băncii. Această înțelegere poate fi obținută numai din setul complet de situații financiare ale Băncii.

Setul complet de situații financiare ale Băncii pentm anul încheiat la 31 decembrie 2019, care au fost întocmite în conformitate cu Standardele Intemaționale de Raportare Financiară, din care au fost extrase situațiile financiare sintetizate, și Raportul auditului independent, sunt disponibile pe pagina web a Băncii (www.moldindconbank.com) și la cerere la adresa str. Armeneasca, 38. Chișinău, Republica Moldova.

 

Автор: По материалам Национального банка Молдовы