Cu privire la elaborarea şi implementarea Programului Național pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de COVID-19

18 Июня 2020 Открытое письмо

Către:

Igor DODON
Președinte al Republicii Moldova

 

Zinaida GRECIANÎI
Președinte al  Parlamentului Republicii Moldova

 

Ion CHICU
Prim-ministru al Republicii Moldova

 

Octavian ARMAȘU
Guvernator Banca Națională a Moldovei

 

Ref: Cu privire la elaborarea şi implementarea 
Programului Național pentru susținerea
activității IMM-urilor în contextul crizei
economice generate de COVID-19

 

Stimată doamnă, Stimați domni,

 

Prin prezenta adresare Asociaţia Băncilor din Moldova propune atenţiei Dvs conceptul privind elaborarea şi implementarea Programului Național pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de COVID-19 a cărui obiectiv este  acordarea facilităților de garantare de către Stat pentru creditele acordate IMM-urilor, prin crearea unui Fond de Garantare a creditelor acordate companiilor micro, mici şi mijlocii.

 

Context şi argumentare

Criza generată de pandemia COVID-19 a afectat climatul de afaceri și activitatea companiilor din Moldova, care la momentul actual se confruntă cu  mari probleme, cauzate de mai mulți factori, precum: diminuarea cererii la produse și servicii, lipsa materiei prime și perturbarea lanțului logistic, restricțiile legale impuse de răspîndirea coronavirusului, scăderea productivității angajaților, ș.a..

Economiile din  întreaga lume, precum și economia Moldovei, se confruntă cu consecințe severe, care vor influența negativ creșterea economică. Conform unor estimări ale Băncii Mondiale, efectuate în perioada de la începutul crizei pandemice,  în Republica Moldova,  pînă la criza COVID-19, pentru anul 2020 se estima o creștere economică de 3,8%, actualmente, deja,  se estimează o creștere economică negativă de (-3,1%) conform scenariului de bază (în cazul în care epidemia de coronavirus este oprită în mare parte până la mijlocul anului 2020 și de (-5,2%) conform scenariului negativ (în situația cînd activitatea economică ar putea fi întreruptă pînă în luna august 2020).  

În circumstanțele excepționale create de focarul COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se confruntă cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puțin solvabile se confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil în special pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt și mediu afectează grav situația economică a multor întreprinderi sănătoase și situația angajaților acestora, cu posibile consecințe chiar și pe termen lung, periclitând supraviețuirea acestora.

Conform mai multor studii realizate în luna aprilie a.c. în cadrul cărora au fost intervievate  companii din diverse sectoare ale economiei R.M. una din cele mai mari provocări identificate (pe termen de 2-5 luni) este deficitul de capital circulant (capital de lucru). Principalele propuneri ale mediului de afaceri de intervenție ale Statului în vederea susținerii companiilor în procesul de depășire a impactului crizei generate de COVID- 19, menționate în studii, s-au referit la: diminuarea poverii fiscale și acordarea creditelor în regim preferențial.

Luând în considerare cele menționate, se impun acțiuni decisive și cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele crizei economice generate de situaţia epidemiologică COVID-19.

În ceea ce privește diminuarea poverii fiscale, Statul, prin aprobarea Legii privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative nr. 60 din 23.04.2020, a prevăzut  subvenționarea impozitării salariilor și a ratelor dobânzilor, amânarea obligațiilor fiscale, reducerea TVA în anumite sectoare sau rambursarea accelerată a TVA, pentru perioada pînă la 31 decembrie 2020, care vin în susținerea antreprenorilor pe termen scurt.

Din moment ce a fost declarată starea de urgență, băncile licențiate, în vederea susținerii clienţilor persoane fizice și juridice în situaţia cauzată de COVID-19 și diminuării poverii financiare asupra acestora,  au anunțat despre amânarea plății ratelor la credite, inclusiv a dobânzilor pînă la 31 mai, cu informarea acestora asupra posibilității depunerii unei cereri de modificare a graficelor de rambursare, fără perceperea unor comisioane suplimentare.

Băncile licențiate sunt disponibile și dispun de suficiente resurse pentru a acorda credite companiilor, inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), atît pentru investiții, cît și pentru capitalul de lucru (capitalul circulant), prin urmare companiile nu întîmpină impedimente în ceea ce privește contractarea creditelor de la băncile licențiate.

Totodată, în condițiile acestei crize, generate de pandemia COVID-19, majoritatea companiilor, dar mai ales întreprinderile mici și mijlocii, din mai multe motive, se confruntă cu unele dificultăți la accesarea creditelor de la bănci (lipsa veniturilor din activitate, lipsa gajului, și alte).

Prin urmare, în lipsa garanțiilor proprii, problemă cu care se confruntă IMM-urile, sunt frecvente cazurile de respingere a cererilor pentru acordarea creditelor de către bănci. În aceste condiții, se impune elaborarea unui program de Stat, al cărui obiectiv de bază să constituie acordarea facilităților de garantare de către Stat pentru creditele acordate IMM-urilor (definite astfel în condițiile Legii nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii) de către băncile licențiate. Această măsură va contribui la obținerea de către companii și IMM-uri a lichidităților necesare, ceea ce le-va permite să evite falimentele și concedierile angajaților, dar  și la majorarea veniturilor la Bugetul de Stat.

Oferirea lichidităților pentru a evita falimentele și concedierile prin extinderea creditelor și lichidităților pentru capitalul de lucru este una din componentele pilonului de bază al Strategiei aplicate  în prezent, în prima fază a crizei COVID-19, de multe țări din lume.

În Republica Moldova, există deja practica acordării facilităților de garantare de către Stat pentru creditele acordate de băncile licențiate beneficiarilor, în cadrul programelor de Stat, inclusiv IMM-urilor. De asemenea, există cadrul instituțional și legal necesar pentru implementarea programelor de susținere financiară. Astfel prin intermediul ODIMM (Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii) se derulează un șir de programe a căror beneficiari beneficiază de suport financiar cu acordarea din partea Statului (prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FGCIMM), care activează în baza Regulamentului cu privire la Fondul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.M. nr. 828  din  20.08.2018 și este gestionat de ODIMM) a facilităților de garantare a creditelor (un exemplu concludent în acest sens este și Programul Național „Prima Casă”,  care este în derulare și care este unul de succes).

În vederea elaborării unui program sustenabil, ar putea fi preluată experiența altor țări europene. Spre exemplu, în România, începînd cu luna aprilie, a.c., se implementează Programul IMM INVEST  ROMÂNIA, care  permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19  să  își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru investiții, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM (Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii) în numele și în contul Statului român, prin Ministerul Finantelor Publice.

Astfel avînd cadrul legal și experiența necesară în derularea programelor, considerăm oportună și imperios necesară elaborarea și implementarea unui Program Național pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de COVID-19, a cărui obiectiv, după cum s-a menționat mai sus ar fi acordarea facilităților de garantare de către Stat pentru creditele acordate IMM-urilor de către băncile licențiate.

 

Elemente constitutive ale Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM

Ţinînd cont de faptul că actualmente Statul nu dispune de resurse bugetare libere, se propune crearea unui Fond de Garantare și emiterea garanțiilor de Stat în favoarea creditorilor din cadrul Programului, iar plafonul sumar maxim de garantare a creditelor în cadrul Programului se propune a fi stabilit în mărime de 1,0 – 2,0 miliarde lei pe un termen pînă la 5 ani. Pentru onorarea garanţiilor de stat în cadrul Programului, urmează a fi rectificat Bugetul de Stat pentru anul 2020.  

Se propun spre examinare următoarele elemente constitutive ale Programului Naţional pentru susţinerea activităţii IMM:

  • Plafonul maxim al Fondului de Garantare  în cadrul Programului: 1,0 - 2,0 miliarde lei;
  • Termenul creditului:

a) pînă la 5 ani pentru împrumuturlie pentru capitalul circulant;

b) pînă la 10 ani pentru împrumuturile de investiții.

  • Valoarea unui credit poate constitui pînă 3,0 milioane lei - pentru  investitii și 1,5 milioane lei - pentru capital circulant, astfel încît suma celor două tipuri de finanțări să nu depășească 4,5 milioane lei, inclusiv creditele neasigurate cu gaj/ipotecă în valoarea de pînă la 1,5 milioane lei pentru capital circulant și creditele asigurate în mărime nu mai mică de 70% cu gaj/ipotecă (din care mijloace fixe nu mai puțin de 50%) în valoarea de pînă la 3,0 milioane lei – pentru investiții.
  • Garantarea creditului:

În mărime de pînă la 70% din valoarea unui credit.

Elaborarea unui mecanism simplificat de executare a Garanției și de rambursare a creditelor restante din contul Garanției, avînd în vedere că formula actuală a achitării garanţiei de Stat oferite prin intermediul ODIMM  în caz de default este neatractivă, iar procedura de aprobare – complicată.

  • Costurile finanțării (dobînda, comisionul de garantare și alte costuri aferente acordării creditului) sunt subventionate în mărime de 100% de la bugetul de Stat, pâna la data de 31.12.2020, cu posibilitati de prelungire. Vor fi stabilite limite pentru comisionul maxim de debursare cît și rata maximă la dobândă.
  • Comision pentru rambursarea anticipată a creditului nu se percepe.

Programul urmează să ofere participanților și posibilitatea de refinanțare a creditelor, ceea ce ar permite optimizarea garanțiilor, diminuarea riscului de credit și reducerea costurilor de finanțare pentru IMM-uri. Plățile scadente până la 31.12.2020 vor fi amânate, fără provizionare prudențială suplimentară a creditelor, ceea ce ar extinde opțiunile existente (doar ratele până la 30.06.2020) și ar reduce presiunea financiară asupra IMM-urilor.

În concluzie la cele menționate, Asociația Băncilor din Moldova (ABM) reiterează necesitatea  elaborării și implementării Programului Național pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de COVID-19, a cărui obiectiv, după cum s-a menționat mai sus ar fi acordarea facilităților de garantare de către Stat pentru creditele acordate IMM-urilor de către băncile licențiate. În lipsa unor măsuri de susținere din partea Statului, o bună parte a IMM-urilor sunt în imposibilitatea de a accesa finanțare de la bănci în condiții preferențiale care să le asigure continuarea activității și plata personalului angajat pe perioada pandemiei până la 31 decembrie 2020. Consecințele neadoptării măsurilor de susținere vor fi eliminarea de pe piață a unui număr semnificativ de întreprinderi mici și mijlocii din toate sectoarele de activitate și apariția unor efecte sociale deosebit de importante, respectiv disponibilizarea semnificativă a salariaților care în prezent sunt angajați în întreprinderile mici și mijlocii. 

Solicităm examinarea propunerilor înaintate și în vederea inițierii elaborării Programului de Stat propunem crearea unui Grup de lucru interdepartamental. Ținem să Vă asigurăm de tot suportul necesar și disponibilitatea de a participa în Grupul de lucru  la elaborarea și implementarea acestui Program.

 

 

Cu respect,

Nicolae DORIN
Președinte